welkom

Het geheim van de dingen is een natuurkundemethode voor havo en vwo. De methode onderscheidt zich door:

‒ compacte uitleg in toegankelijke taal

‒ hoofdzaken gescheiden van bijzaken

eerst concepten, daarna toepassing in contexten

‒ veel uitgewerkte voorbeelden

‒ goed leesbaar lettertype

‒ duidelijke illustraties

‒ goede verbinding met wiskunde

‒ leerstof gescheiden van opgaven

‒ opgaven zonder én met context

‒ uitwerkingen volgens een vast schema


Copyright © 2020 Albert Goossens

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.